Vastuullista palveluiden tuottamista

”Deadline kiihdyttää ajattelua” kertoo kirjailija Sinikka Nopola juuri ilmestyneessä Yhteishyvä-lehdessä. Lausahdus saa minut hymyilemään. Tunnistan saman. Viime vuonna lupasin aloittaa blogityyppisen kirjoittamisen kerran kuukaudessa alkaen tammikuusta. Nyt on kuukauden viimeinen päivä. Deadline.

Ikäihmisille suunnattujen palveluiden ja hoivan ympärillä on paraikaa iso hulina. Yksityisissä palveluntuottajissa on isoja yhtiöitä, mutta myös meitä pienempiä, voittoa tavoittelemattomia kolmannen sektorin edustajia. Tekemisen tavat ja motiivit ovat erilaisia.

Yhteiskunnallisena yrityksenä Viola-kotiyhdistys ry:llä on tavoitteena olla etulinjassa kehittämässä alaa nykyisessä muuttuvassa toimintaympäristössä asiakkaiden ääni huomioiden. Meillä kohdataan päivittäin asukkaita, heidän läheisiään, työntekijöitä, vapaaehtoisia sekä muita kodeissa vierailevia tahoja arjen keskellä. Siinä samassa ympäristössä tapahtuu toiminnan johtamista eri tasoilla. Viola-kotiyhdistys ry on rekisteröity yhdistys, jonka johtokunta tekee työnsä ilman kokouspalkkioita. Vastuuvapaus punnitaan vuosittain yhdistyskokouksessa. Jos viivan alle jotain jää, raha ohjautuu samaisen toiminnan kehittämiseen, ei ulkopuolelle.

Asiakasnäkökulma on aina ykkönen

Yksityisen palveluntuottajan toiminnanjohtajana huomioni kiinnittyy asiakasnäkökulmaan. Mihin se katoaa, jos hoitohenkilökunnan työtehtävät rajataan koskemaan vain hoidollisia asioita, ja tukitehtäviin kuten siivoukseen, ateriapalveluun, asiointiin jne. vaaditaan omat henkilönsä. Missä muodostetaan ammattitaidolla näkemys yksittäisen asiakkaan kokonaistilanteesta? Monipuolisesti asiakasta hänen arjessaan tukeva, hoitava ja huolta pitävä hoitohenkilöstö pääsee käyttämään kokonaisvaltaista ammattitaitoansa vain osallistumalla arkeen ja tuntemalla asiakkaansa toiveet ja tarpeet. Omannäköisen elämän ja mielekkään arjen palasten kokoaminen vaikkapa muistisairaan ihmisen rinnalla kulkijana vaatii tuota ammattitaitoa.

Hoitotyössä on selkeitä kelloon sidottuja ruuhkahuippuja, vaikka erilaiset ihmisten päivärytmitottumukset otetaan huomioon. Hoitajan työn kannalta sopii ajatella työn kuormittavuuden näkökulmasta, millaiseksi työn sisältö muodostuu avustavat tehtävät karsimalla. Ihminen on fyysis-psyykkis-sosiaalinen olento, joka ei tule autetuksi yksin perushoidolla. Olen yksiselitteisesti sitä mieltä, että ne hoitotyöntekijät, jotka toivovat tehtäviensä rajautuvan vain hoidollisiin tehtäviin, eivät ole oikeita tyyppejä mahdollistamaan ikääntyvien ihmisten omannäköistä arkea palvelutaloympäristössä. Heille mielekkäät työtehtävät löytynevät osastotyyppisestä sairaalatyöstä, jota meillä ei ole tarjolla. Meillä hoitajat ovat joutuneet ja tottuneetkin menemään epämukavuusalueelle mm. vetäessään erilaista ryhmätoimintaa ja siivotessaan. Vaihtelu on yksi syy viihtyä tämänkaltaisessa työssä.

Hoitotyön kiireestä en ole eri mieltä. Kiire on kuitenkin suhteellinen käsite, jonka me ihmiset koemme yksilöllisesti. Ihmisten kanssa työskennellessä riittämättömyyden tunnetta on osattava käsitellä ja opeteltava ystävällisiä sanoja irtautumiseen tilanteesta, jossa pitäisi jo oikeastaan olla muualla. Läsnäolon taito on kuitenkin ensiarvoisen tärkeä kohtaamisissa vanhojen ihmisten kanssa. Aito hetkeen pysähtyminen. Minuutissakin pystyt herättämään positiivisen tai negatiivisen tunnereaktion.

Geriatrian emeritusprofessori Jaakko Valvanne on lausunut, että työssä jokaisella on kaksi tehtävää -oma työ ja oman työn kehittäminen. Viola-kotiyhdistys ry on määrätietoisesti kehittänyt henkilöstönsä osaamista sekä valmiuksia kohdata muuttuva maailma muuttuvien asiakastarpeiden mukaisesti. Se vaatii koko henkilöstöltä uusien toimintatapojen kehittämistä. Työprosesseja kehittämällä ja teknologiaa hyödyntämällä tavoitellaan sujuvuutta palvelutyöhön.

Rehellisesti ja yksilöllisesti

Kohun keskellä jäävät kaivelemaan epärehellisyyttä kielivät merkit alalla kuten ”haamuhoitajat”. Viola-kodin henkilöstön keskuudessa on herättänyt paljon ajatuksia se, miten tämä voi olla mahdollista. Missä on luottamus organisaation sisällä? Työvuorosuunnittelu ja toteutuneiden työvuorojen tarkastelu on äärimmäisen helppoa digitaalisten työvälineiden avulla. Johdolla on luottamus yksiköiden esimiehiin, joilta johtamiseen tarvittava reaaliaikainen ja ennakoiva tieto saadaan ilman hierarkkisia esteitä. Yksikön työvuorosuunnittelun tekee vastuunsa tietävä ja kantava henkilö, joka tuntee kodin jokaisen asukkaan tarpeet ja reagoi muutoksiin reaaliajassa. Työvuorosuunnittelu on myös yksikön esimiehelle erityisen tärkeä työväline johtaa hoitotyötä ja yksikön jokapäiväistä arkea.

Totta on, että nykypäivän työtahti ja vaatimukset ovat uudenlaisia. Muutos koskee koko yhteiskuntaa. Muutoksessa on opittava pois vanhasta, jotta tilaa uudelle syntyy. Työkyky on merkityksellinen. Myös jäljellä olevan työkyvyn hyödyntäminen on mahdollisuus. Kenelläkään ei tämän päivän työelämässä ole liikaa aikaa ja työaika on kohdistettava tarkasti. Työtehtävät on mietittävä organisaatioissa uudelleen ja työn kuormitus jaettava tasaisesti. Osaamisen kehittämisellä on merkitystä. Työnantajana Viola-kotiyhdistys ry on vaativa. Taustalla on työnantajan halu vastata asiakastarpeisiin ja toisaalta tarjota työntekijöille mahdollisuus kehittyä omassa työssään. Johtamisen tavoitteena on pitää organisaatio vireessä vastatuulessakin: vierivä kivi ei sammaloidu!

Lumisin terveisin Niina Lahti, toiminnanjohtaja, Viola-kotiyhdistys ry

Scroll to Top